Cheryl Nichols Photography | Game 4: Lake City v. Boise Softball, 5/21/2017
2017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-12017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-22017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-32017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-42017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-52017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-62017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-72017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-82017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-92017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-102017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-112017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-122017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-132017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-142017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-152017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-162017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-172017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-182017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-192017-05-21 Lake City v. Boise Softball (State Game 4)-20