Cheryl Nichols Photography | Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017
Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017Game 2: Highland v. Lake City Softball, 5/19/2017